Pravila sodelovanja v nagradnem žrebu v sklopu dvomesečnega treninga možganov na Umovadbi

PHD, družba za medijske komunikacije, d.o.o., Koprska 106 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno žrebanje v sklopu dvomesečnega treninga možganov na spletni strani bilobil.net/umovadba (v nadaljevanju nagradna igra) od 1.10.2019 do vključno 30.11.2019. Nagradna igra poteka na spletni strani bilobil.net. Pokrovitelj nagradne igre je Krka, d. d., Novo mesto.

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Z registracijo za Umovadbo ter začetkom opravljanja programa Umovadbe do 30.11.2019 udeleženec soglaša s pravili nagradnega žrebanja.

 

Kdo je lahko izžreban?

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo udeleženci, ki:

  • so državljani Republike Slovenije in
  • lahko dostopajo do spletnega naslova http://www.bilobil.net/umovadba in
  • se bodo v obdobju od 1.10.2019 do 30.11.2019 prijavili in pričeli s programom Umovadbe na spletni strani bilobil.net/umovadba.

V nagradnem žrebu ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani in druge fizične osebe, ki so vključene v organizacijo tega nagradnega žrebanja. 

Udeleženci, mlajši od 18 let, lahko v nagradnem žrebanju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

 

Način sodelovanja

Udeleženci lahko sodelujejo tako, da

  • se do vključno 30.11.2019  prijavijo in pričnejo s programom Umovadba (ena ali več opravljenih vaj) na spletni strani bilobil.net/umovadba.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime oziroma vzdevek, e-naslov, starost, spol ter profilna slika, če se jo udeleženec odloči dodati (v nadaljevanju podatki), ki jih navedejo v prijavi za program Umovadba, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihov e-naslov v primeru da so izžrebani, uporabi za obveščanje o nagradi.

 

Žrebanje nagrad

Organizator bo izžrebal 20 nagradnih paketov – Knjiga Umovadba za bistre možgane v poznih letih, avtorja dr. Vojka Kavčiča in miselno igro za možgane.

V nagradnem žrebanju se upoštevajo le v celoti izpolnjene registracije in ena ali več opravljenih vaj programa Umovadbe. Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom in sicer z žrebom e-naslovov, ki so jih udeleženci navedli ob prijavi v Umovadbo.

Za izvedbo žrebanja, nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrajencev bo 6.12.2019 ob 10. uri na naslovu Koprska 106 a, 1000 Ljubljana.

Komisija bo izmed vseh prijavljenih uporabnikov, ki bodo opravili eno ali več vaj programa Umonadba, izžrebala skupaj 20 nagrajencev. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradnem žrebanju ne strinjajo, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanemu e-naslovu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po e-pošti najkasneje v osmih dneh po žrebanju.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada se podeli naslednjemu izžrebancu.

Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v akciji sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega žrebanja

 

Zasebnost in varstvo podatkov

Z vpisom podatkov v prijavo na umovadbo ter eno ali več opravljenih vaj programa Umovadbe udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v sklopu te akcije uporabijo za sodelovanje in izvedbo v nagradnega žrebanja in jih v ta namen lahko uporabi organizator nagradne igre. Pokrovitelj je z organizatorjem nagradnega žrebanja sklenil pogodbo o obdelavi osebnih podatkov; organizator nagradne igre bo podatke obdeloval le do izvedbe nagradnega žrebanja in še 30 dni po zaključku nagradnega žrebanja, za namen podelitve nagrad.

V času obdelave osebnih podatkov ima udeleženec možnost dostopa, dopolnitve in popravka, omejitve obdelave in izbrisa ter prenosa osebnih podatkov k drugemu, skladno z veljavnimi predpisi, na naslovu OMG.Slovenia@omnicommediagroup.com. Udeleženec lahko od organizatorja in pokrovitelja kadarkoli zahteva, trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za zgoraj navedene namene.

Organizator in pokrovitelj nagradne igre se obvezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Organizator in pokrovitelj bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

 

Končne določbe

Organizator nagradnega žrebanja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradnega žrebanja. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradnega žrebanja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu OMG.Slovenia@omnicommediagroup.com

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradnim žrebanjem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem nagradnim žrebanjem ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradnega žrebanja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradnega žrebanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

 

PHD, družba za medijske komunikacije, d.o.o. (organizator)        

Krka, d. d., Novo mesto (pokrovitelj)

 

Ljubljana, 25.9.2019